Mapování absorbční kapacity území

Mapování absorpční kapacity území MAS POHODA venkova pro čerpání prostředků z fondů EU v novém programovacím období 2014-2020

Cílem je získání podkladů pro zacílení chystaných výzev a nastavení výše finanční podpory pro území MAS v rámci operačních programů 2014 – 2020 a způsob naplňování stanovených indikátorů.

Níže uvádíme přehled jednotlivých možností podporovaných oblastí rozdělený dle tematických okruhů. Dokumenty jsou uloženy ve formátu WORD (.doc), abyste do nich mohli dopisovat Vaše projektové záměry.

Každá oblast obsahuje

  • název opatření či operace z daného operačního programu,
  • popis zacílení opatření či operace,
  • definici vhodného příjemce,
  • název a definici měřitelného indikátoru,
  • kritéria přijatelnosti či specifická kritéria.

Pod tím je uveden prostor pro Vaše projektové záměry, ve kterých uveďte

  • název žadatele,
  • stručný popis projektového záměru,
  • přínos projektu k naplňování stanovených indikátorů,
  • předpokládaný časový harmonogram,
  • předpokládaný rozpočet projektu.

U oblastí podporovaných z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je doplněn souhrn otázek a odpovědí z Ministerstva pro místní rozvoj k dané problematice.

Prosíme o vyplnění Vašich projektových záměrů a o odeslání na e-mailovou adresu manager%z%pohodavenkova.cz nejpozději do pátku 19. června 2015. Na základě získaných projektových záměrů budou vytvořeny programové rámce do operačních programů, tzn. budou stanoveny předběžné alokace a míra plnění indikátorů, podle kterých bude činnost místních akčních skupin hodnocena.

Doprava 

Připravenost k řešení a řízení rizik a katastrof 

Sociální služby a péče o zdraví 

Vzdělávání

Kulturní dědictví a územní rozvoj

Zemědělské a nezemědělské podnikání

Lesnictví, preventivní opatření a dřevozpracující průmysl

Spolupráce