Kdo jsme

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. (MAS Pv) je zapsaným spolkem, který po několikaměsíčních přípravách vznikl v srpnu roku 2005 tehdy jako občanské sdružení za účelem podpory rozvoje venkovského partnerství a leaderovské spolupráce v regionu. MAS POHODA venkova v současné době působí na území 35 měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska, jedná se o území s rozlohou cca 337 km2, kde žije více jak 32 tis. obyvatel. Účelem spolku je veřejně prospěšná činnost v těchto oblastech: péče o kulturní a hospodářský rozvoj regionu, tvorba podmínek pro nejširší spolupráci při rozvoji regionu, realizace rozvojové strategie, propagace obnovy venkova a účast na evropské spolupráci při obnově venkova.

První zkouškou, ve které MAS POHODA venkova obstála, byla úspěšná účast v Programu Leader ČR 2006, kde bylo v rámci žádosti Podpora Orlických Hor, Opočenska a DobrušskA podpořeno celkem sedm různorodých projektů na území regionu.

V roce 2006 se MAS Pv rovněž zúčastnila Programu Leader+, kde byla její činnost finančně podpořena v rámci osvojování schopností. Výsledkem bylo zpracování Integrované územní strategie MAS a došlo i k technickému a materiálnímu zabezpečení MAS.

Rok 2007 se nesl ve znamení projektu Značení domácích výrobků v Orlických horách a Podorlicku a zahájení udělování značky ORLICKÉ HORY - originální produkt. Hlavní náplní ale bylo zpracování tzv. Strategického plánu Leader (SPL) s názvem Krok za krokem s POHODOU venkovem.

Počátkem roku 2008 byl tento strategický plán řídicím orgánem PRV v rámci osy IV LEADER schválen k podpoře a místní akční skupina tak v období 2008 - 2013 mohla vyhlašovat výzvy na předkládání žádostí, které naplňovaly SPL Krok za krokem s POHODOU venkovem. Během tohoto období bylo úspěšně zrealizováno 125 projektů z tematicky různě zaměřených oblastí.

Pro období 2014-2020 místní akční skupina připravila novou rozvojovou strategii nesoucí název Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS POHODA venkova na období 2014-2020. V rámci této strategie budou realizovány projekty ze tří programových rámců: Integrovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program Zaměstnanost (OPZ).