Kdo jsme

 

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. je zapsaným spolkem, který vznikl v srpnu 2005 jako občanské sdružení. Spolek vznikl především za účelem podpory rozvoje venkova.

MAS POHODA venkova v současné době působí na území měst a obcí Orlických hor, Novoměstska a Dobrušska. Sdružujeme aktivní obyvatele, neziskové organizace, podnikatelské subjekty a samozřejmě také zástupce veřejné správy (obce a další veřejné instituce), kteří mají stejně jako my, zájem na tom, aby se v našem území žilo dobře. 

A co tedy konkrétně děláme a jakým způsobem se snažíme rozvíjet náš region? MAS pokrývá území 35 obcí s více jak 32 tis. obyvateli a v současnosti má 52 členů. Základem pro úspěšný rozvoj každého území je strategické plánování. Proto vznikla Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), čímž MAS podporuje rozvoj partnerství členských subjektů, a zároveň komunikuje jak se svými členy, tak se širokou veřejností. Na základě těchto podkladů byly stanoveny strategické cíle a tematické oblasti strategického plánu.:

✔ Základní vybavenost obcí;

✔ Služby pro obyvatele a návštěvníky;

✔ Podnikání, zaměstnanost a profesní vzdělávání;

✔ Zemědělství, lesnictví a péče o krajinu;

✔ Veřejná správa a komunikace.

MAS POHODA venkova, z.s. se kromě komunitního plánování zabývá rozvojem vzdělávání v rámci Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání na území ORP Dobruška a ORP Nové Město nad Metují. Zaměřujeme se na rozvoj a zvýšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Setkáváme se s učiteli, diskutujeme a řešíme tzv. od spodu přání a potřeby pro efektivní vzdělávání. Organizujeme školení a workshopy, které si kladou za cíl rozšířit znalosti a schopnosti pedagogů tak, aby se výuka stávala kvalitnější a zároveň odrážela potřeby žáků v současném světě.

Dále MAS POHODA venkova poskytuje mateřským a základním školám administrativní podporu v rámci dotačních titulů tzv. Šablon.

Zároveň se podílíme ve spolupráci s ostatními místními akčními skupinami na udělování značek řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům. Značení místních výrobků speciálním logem Orlické hory – originální produkt® je jednou z možností, jak spojit ochranu přírody s hospodařením člověka. Cílem značení je zviditelnit region Orlických hor a Podorlicka a pomoci zdejším výrobcům.

Máme dobrý základ v poctivě připravené, projednávané a aktualizované strategii rozvoje, výborný tým lidí a také chuť dál usilovat o co největší přesun dotací do našeho regionu. MASka je partnerem a důležitou platformou pro rozvoj regionu. Pojďte přiložit svou ruku k dílu a zapojit se do MASky, nebo do některého z jejich projektů! Tvořte společně s námi budoucnost našeho regionu.