Organizační struktura

Organizační struktura místní akční skupiny je z velké části dána podmínkami tzv. Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Osvědčení o splnění těchto podmínek bylo MAS vydáno 25. listopadu 2015.

Valná hromada

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – Valná hromada, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Tato podmínka se zjišťuje při každém zasedání nejvyššího orgánu a v případě, že není účastníky konkrétního zasedání naplněna, provádí se přepočet hlasů. Valná hromada rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 • schvaluje svůj jednací řád a další vnitřní předpisy spolku, pokud nejsou právním řádem nebo rozhodnutím Valné hromady svěřeny jinému orgánu spolku,
 • nese zodpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území působnosti spolku,
 • zřizuje povinné orgány: Programový výbor, Výběrovou komisi, Kontrolní a monitorovací komisi,
 • volí a odvolává členy orgánů spolku: počet členů povinných orgánů, jejich působnosti a pravomoci, způsob jejich volby a odvolávání a způsob jednání,
 • rozhoduje o způsobu hlasování a volby,
 • rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena spolku,
 • distribuuje veřejné finanční prostředky - schvaluje SCLLD,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku,
 • schvaluje rozpočet spolku,
 • rozhoduje o vytvoření a vymezení zájmových skupin v souladu s SCLLD,
 • rozhoduje o fúzi nebo zrušení spolku,
 • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • stanovuje výši a splatnost členského příspěvku,
 • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
 • rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
 • rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
 • rozhoduje o předmětu vedlejší hospodářské činnosti.

Valná hromada také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

Archiv seznamů členů MAS

Programový výbor (výkonný a rozhodovací orgán)

Výkonným a rozhodovacím orgánem spolku je Programový výbor, který má minimálně 9 členů, vždy však lichý počet, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv. Při rozhodování je hlasovací právo členů Programového výboru rovné. Při rozhodování o výběru projektů je stanovena povinnost, že minimálně 50% hlasů náleží partnerům, kteří nejsou veřejnými orgány. Členové Programového výboru jsou voleni Valnou hromadou z členů spolku na tři roky a opakované zvolení je možné. Funkce člena Programového výboru je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.

Programový výbor zejména:

 • schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD,
 • stanovuje pracovní náplně zaměstnanců a rozsah jejich oprávnění,
 • zpracovává a schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů,
 • schvaluje výzvy k podávání žádostí a vymezuje kritéria hodnocení pro konkrétní výzvy,
 • vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu Výběrové komise,
 • svolává nejvyšší orgán minimálně jedenkrát ročně,
 • volí z řad členů Programového výboru předsedu,
 • spravuje majetek spolku,
 • podává Valné hromadě ke schválení návrh Valnou hromadou schvalovaných dokumentů,
 • vydává a schvaluje vnitřní předpisy spolku (vč. interních postupů), pokud jejich vydání není vyhrazeno Valné hromadě,
 • schvaluje změny SCLLD,
 • provádí další činnosti jí určené rozhodnutím Valné hromady.

Archiv seznamů členů Programového výboru MAS

Aktuální seznam členů Programového výboru MAS :

Sektor soukromý (neziskový), zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách zastoupený Vítem Kloučkem, DiS.
Tělocvičná jednota Sokol Nový Hrádek zastoupená Ing. Milošem Vondřejcem
Spolek Velká Deštná zastoupený Martinem Struhařem

Sektor soukromý (podnikatelský), zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
Joseph Michael Barton Dobenin zastoupený Ondřejem Daňkem, DiS.

Sektor soukromý (podnikatelský), zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání
EKOFARMA Strakovec s.r.o. zastoupená Ing. Jiřím Čtvrtečkou
Ing. Jiří Petr, soukromý zemědělec

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
Město Nové Město nad Metují zastoupené Ing. Milanem Slavíkem
Obec Deštné v Orlických horách zastoupená Ing. Simovou Vlkovou
Město Opočno zastoupené Šárkou Škrabalovou
MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený Bc. Zdeňkem Drašnarem (předseda)
Město Dobruška zastoupené Janem Špačkem

Předseda = statutární orgán spolku

Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

Aktuální Předseda :

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
MĚSTYS NOVÝ HRÁDEK zastoupený Bc. Zdeňkem Drašnarem

Výběrová komise (výběrový orgán)

Členy Výběrové komise volí Valná hromada na dobu 1 roku, opakované zvolení je možné. Funkce člena Výběrové komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku. Výběrová komise má minimálně 9 členů, vždy však lichý počet. Členové jsou voleni ze subjektů, které na území spolku prokazatelně místně působí. Kandidáti do Výběrové komise, kteří nejsou členy spolku, musí před uskutečněním volby uvést sektorovou příslušnost a dle hlavního zaměření jimi zvolenou zájmovou skupinu, do které budou v případě zvolení zařazeni.

Výběrová komise zejména:

 • realizuje předvýběr projektů na základě objektivních kritérií nastavených nejvyšším a rozhodovacím orgánem spolku – navrhuje jejich pořadí podle přínosu těchto operací k plnění záměrů a cílů SCLLD a předkládá tento návrh ke schválení Programovému výboru,
 • v případě potřeby organizuje veřejné obhajoby nebo místní šetření žadatelů o podporu projektů.

Archiv seznamů členů Výběrové komise MAS

Aktuální seznam členů Výběrové komise MAS :

Sektor soukromý (neziskový), zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nový Hrádek zastoupený Ing. Milanem Holinkou

Sektor soukromý, zájmová skupina Služby pro obyvatele a návštěvníky vč. CR
Lenka Jiránková, DiS. (fyzická osoba, nečlen MAS)
Ing. Petra Zilvarová (fyzická osoba, nečlen MAS) - předsedkyně komise

Sektor soukromý, zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání

Kamila Klímová, DiS. (fyzická osoba, nečlen MAS)

Sektor soukromý (podnikatelský), zájmová skupina Zemědělské a nezemědělské podnikání, zaměstnanost, lesnictví a péče o krajinu a profesní vzdělávání
LABRIS, s.r.o. zastoupená Ing. Lenkou Čtvrtečkovou
Kamil Tomek, zemědělský podnikatel

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
OBEC KOUNOV zastoupená Ing. Jaroslavem Baškem
OBEC OHNIŠOV zastoupená Bc. Petrou Novotnou
OBEC SLAVOŇOV zastoupená Lukášem Bartošem

Kontrolní a monitorovací komise (kontrolní orgán)

Kontrolní a monitorovací komise je kontrolním orgánem spolku a má 5 členů. Kontrolní a monitorovací komise plní rovněž funkci orgánu pro monitoring projektů. Členové Kontrolní a monitorovací komise jsou voleni Valnou hromadou ze členů spolku na tři roky a opakované zvolení je možné. Funkce člena Kontrolní a monitorovací komise je neslučitelná s výkonem jiné funkce ve spolku.

Kontrolní a monitorovací komise zejména:

 • projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku,
 • dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD,
 • nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti spolku a kontroluje tam obsažené údaje,
 • svolává mimořádné jednání Valné hromady a Programového výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku,
 • kontroluje metodiku způsobu výběru projektů spolku a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru spolku,
 • zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení Valné hromadě indikátorový a evaluační plán SCLLD),
 • má právo zúčastňovat se jednání Programového výboru s hlasem poradním.

Archiv seznamů členů Kontrolní a monitorovací komise MAS

Aktuální seznam členů Kontrolní a monitorovací komise MAS :

Sektor veřejný, zájmová skupina Základní vybavenost obcí, veřejná správa a spolupráce
OBEC PODBŘEZÍ zastoupená Ester Horákovou (předsedkyně komise)
OBEC SEMECHNICE zastoupená Michaelou Vaňkovou                                                                                                                                                      OBEC POHOŘÍ zastoupená Helenou Suchánkovou