2021-2027 CLLD

Dokument Strategie

Dokument strategie CLLD 2021-2027

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2021-2027 (registrační číslo: CLLD_21_04_087) je rozvojovým dokumentem území MAS, na jehož realizaci je poskytována finanční podpora z Evropské unie. Dokument byl schválen dne 13.8.2021 Ministerstvem pro místní rozvoj.

Koncepční část Strategie CLLD 2021-2027 (verze schválená ŘO dne 13.8.2021)

Nepovinná příloha 1 Socioekonomická analýza

Nepovinná příloha 2 SWOT analýza

Nepovinná příloha 3 Analýza rizik

 

Příprava Strategie

Místní akční skupina Pohoda venkova v průběhu let 2020 - 2021 připravovala Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) pro své území na nové programové období 2021-2027. Tvorba Strategie z určité části probíhala komunitním způsobem, tedy se zapojením veřejnosti a dalších subjektů, kteří se k této tvorbě mohli vyjadřovat.

 

Výstupy z dotazníkového šetření na území MAS 

Od prosince 2020 až do února 2021 probíhalo dotazníkové šetření pro občany, obce, soukromý sektor a NNO. Výstupy z těchto dotazníkových šetření si lze prohlédnout níže v dokumentech s rozdělením dle typu respondentů.

Výstupy dotazníku sekce OBČAN

Výstupy dotazníku sekce OBCE

Výstupy dotazníku sekce SOUKROMÝ SEKTOR

Výstupy dotazníku sekce NNO

 

Komunitní projednání k tvorbě Strategie

V rámci zapojení veřejnosti do tvorby Strategie MAS byly vytvořeny tři fokusní skupiny, které se setkaly v březnu 2021 a prostřednictvím výstupů z těchto tří skupin byla vytvořena SWOT analýza a Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území působnosti MAS, na základě kterých byla vytvořena strategická část Strategie CLLD. Zápisy, výstupy a prezenční listiny jsou umístěny v souborech níže.

Zápis z 1. fokusní skupiny ze dne 18.3.2021

Zápis z 2. fokusní skupiny ze dne 29.3.2021

Zápis z 3. fokusní skupiny ze dne 29.3.2021

 

Pracovní verze Strategie

V květnu 2021 byla dokončena pracovní verze Strategie CLLD Pohoda venkova z. s. na období 2021-2027, která byla předložena k opřipomínkování veřejností a následně byla schválena dne 29.6.2021 Valnou hromadou MAS. Šablona, podle které byla tato pracovní verze zpracována je přiložena v dokumentu níže.

Strategie CLLD Pohoda venkova z.s. na období 2021-2027 (verze schválená dne 29.6.2021 Valnou hromadou)

Nepovinná příloha 1 Socioekonomická analýza

Nepovinná příloha 2 SWOT analýza

Nepovinná příloha 3 Analýza rizik

Šablona pro tvorbu Strategie

 

Sběr projektových záměrů

Své projektové záměry pro programové období 2021-2027 nám můžete zasílat emailem na základě níže uvedeného vyplněného formuláře. Projektové záměry budou tvořit databázi projektů, přičemž nebudou zveřejněny dalším subjektům a budou sloužit ke zjištění absorpční kapacity v území a tím pádem ke správnému nastavení alokací v jednotlivých programových rámcích. Projektové záměry nám zasílejte na emailovou adresu: manager%z%pohodavenkova.cz.

Formulář k vyplnění projektového záměru naleznete zde: 

Formulář k vyplnění projektového záměru