2021-2027 CLLD

Režie MAS - OPTP

Činnost MAS je od července 2023 podporována a financována z Operačního programu Technická pomoc (OPTP), 3. výzvy OPTP, v rámci projektu „MAS - Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. - 1“ a projektů na něj navazujících (2, 3, 4, …). Cílem projektu je zajištění činnosti MAS v souvislosti s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v dotačním období 2021-2027. Mezi podporované aktivity patří činnosti související s přípravou, řízením, prováděním a aktualizováním integrované strategie (komunitně vedeného místního rozvoje), výdaje na zajištění administrativní kapacity MAS a další související výdaje nezbytné pro realizaci těchto projektů např. výdaje na animaci, vzdělávání, získávání zkušeností, publicitu, provozní výdaje apod.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Operační program Technická pomoc 2021 - 2027

Prioritní osa: Podpora regionálních partnerů EU fondů

Číslo výzvy: 07_22_003
Název výzvy: OPTP - Výzva č. 3

Podrobnosti výzvy:  https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dotaci/vyzvy/obdobi-2021-2027/07-operacni-program-technicka-pomoc-2021-2027/optp-vyzva-c-3

Registrační číslo: CZ.07.02.01/00/22_003/0000190
Název projektu: MAS - Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. - 1
Celkový rozpočet:                  2 267 602,80,- Kč
Příspěvek EU:                        1 473 941,82,- Kč
Vlastní zdroje financování:     113 380,14,- Kč
Doba realizace projektu: 1.7.2023 - 30.9.2024