2021-2027 CLLD

IROP Sběr projektových záměrů jako příprava PR IROP 2021-2027

 

Dotazníkové šetření na území MAS za účelem sběru projektových záměrů IROP 2021 – 2027

Naše Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. (dále jen ,,MAS“) v současné době intenzivně pracuje na přípravě Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (IROP), prostřednictvím kterého MAS do území přerozdělí více než 60 mil. Kč, přičemž míra spolufinancování EU odpovídá 95%. Abychom mohli co nejlépe a co nejefektivněji zacílit finanční podporu z tohoto operačního programu do území, potřebujeme znát Vaše projektové záměry, které plánujete do roku 2027 zrealizovat. Nyní tedy máte jedinečnou možnost ovlivnit, v jakém objemu a do jakých oblastí budou finanční prostředky rozděleny, a to s ohledem na požadavky z území!

Žádáme Vás proto tímto zdvořile, abyste věnovali pozornost níže uvedeným odkazům, na kterých naleznete dotazníky, které jsou připraveny pro každou oblast podpory zvlášť a vyplnili nám své dotazníky do prodlouženého termínu 30.9.2022, abychom je mohli zahrnout do našeho programového rámce IROP 21+.

Obecně lze říci, že pro relevantnost Vašeho projektového záměru v rámci specifického cíle 5.1 IROP (podpora prostřednictvím MAS) je nutné splnění těchto požadavků:

Dotazníkové šetření k aktivitám směřujícím k naplnění specifického cíle 5.1 Komunitně vedený místní rozvoj (prostřednictvím MAS):