2021-2027 CLLD

OPZ+ Dětský komunitní klub

Dětský komunitní klub zřizovaný MAS bude realizován s cílem zajištění péče o děti v době mimo školní vyučování, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Prostřednictvím dětského komunitního klubu bude zajištěna podpora a rozvoj přirozených vazeb v komunitě prostřednictvím prevence sociálního vyloučení. Dětský komunitní klub v území doplní chybějící kapacity stávajících zařízení školních družin a školních klubů. Dětský komunitní klub  bude v provozu každý všední den školního roku v ranních i odpoledních hodinách a bude určen žákům ve věku 1. stupně, kteří se buď z kapacitních důvodů již nevejdou do školní družiny, nebo budou navštěvovat tento klub mimo provoz školní družiny. Klub se bude věnovat výtvarným, pracovním a sportovním činnostem,  dramatické a hudební výchově, poznávání přírody a environmentální výchově.

Dokumenty školní rok 2023/2024:

Ohlédnutí za činností klubu: