2021-2027 CLLD

OP Z+ Komunitní aktivity

Cílem je Zajistit sociální začleňování a prevenci sociálního vyloučení osob v rámci sociální problematiky rodin a prevence sociálně - patologických jevů mimo školu prostřednictvím programů zmírňujících sociální znevýhodnění, prevence sociálně - patologických jevů a komunitního pracovníka.

Aktivity projektu:

  1. Podpora a koordinace programů zaměřených na pomoc problémovým žákům a podpora dětí cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem
  2. Podpora a koordinace programů směřujících k motivaci vzdělávání žáků mimo školská zařízení
  3. Podpora a koordinace programů primární prevence sociálně-patologických jevů a posilování zodpovědnosti za vlastní život
  4. Podpora a koordinace aktivit zdravého začlenění do školního kolektivu a aktivit k posilování občanských a lidských ctností

Komunitní pracovník: Eva Peroutková
E-mail: eva.peroutkova%z%pohodavenkova.cz

Komunitní aktivity:

Dne 6. června 2023 proběhne beseda pro rodiče na téma: Internet (ne)bezpečně. Pozvánku naleznete zde.