2014-2020 CLLD

Strategie 2014

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (zkráceně SCLLD) je základním rozvojovým dokumentem Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. na období 2014 - 2020. Tvorba této strategie probíhala již od roku 2012 a velká část tvorby byla realizována komunitním způsobem, tedy se zapojením veřejnosti a občanů.

Na níže uvedených odkazech naleznete veškeré informace týkající se přípravy a realizace integrované strategie:

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem SCLLD pro území MAS POHODA venkova (registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051), na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie: