2014-2020 CLLD

Zájmové skupiny

Příprava strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) probíhala za účasti veřejnosti, tedy i prostřednictvím jednání tzv. tematických pracovních skupin, kterých bylo celkem 5: Vybavenost obcí, Volný čas, Cestovní ruch, Zemědělské podnikání a Nezemědělské podnikání. Na těchto setkáních probíhala diskuze k připravované rozvojové strategii a jednání se mohli účastnit všichni zájemci z území.

S ohledem na požadavky stanovené v Metodice pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020 a v souladu s připravovanou SCLLD Valná hromada Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s. na svém zasedání dne 20.11. 2014 v Podbřezí schválila vznik tří tzv. zájmových skupin. Tyto zájmové skupiny navazují na původní tematické pracovní skupiny a jsou složeny z členů spolku. Příslušnost k dané zájmové skupině si definuje člen spolku podle své převažující činnosti, přičemž každý člen MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Dokumenty k zájmovým (pracovním) skupinám MAS :