2014-2020 CLLD

Režie MAS

Činnost místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem SCLLD pro území MAS POHODA venkova (registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051), na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie. 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Číslo a název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo a název prioritní osy: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo a název investiční priority: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Číslo a název tematického cíle: TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo a název specifického cíle: 06.4.59.4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Číslo výzvy: 06_15_003
Název výzvy: 6. výzva V IROP - PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ VÝDAJE - SC 4.2
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001051
Název projektu: SCLLD pro území MAS POHODA venkova
Celkový rozpočet: 12 395 990,- Kč
Příspěvek EU: 11 776 190,50,- Kč
Vlastní zdroje financování: 619 799,50,- Kč
Doba realizace projektu: 1.6. 2015 - 31.12. 2023

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS POHODA venkova. V rámci projektu budou podpořeny přípravné podpůrné činnosti, provozní a animační činnosti MAS v souvislosti s naplňováním strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020 na území působnosti Místní akční skupiny POHODA venkova, z.s.. Součástí bude animace škol a školských zařízení v OP VVV na území MAS.

Cíl projektu:

Cílem projektu je naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 a posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení říících a administrativních schopností MAS. Účelem realizace strategie je zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Dále je cílem zajištění aktivit souvisejících s určením potřeb území, které povedou k řešení lokálních problémů, využití potenciálu a naplňování potřeb území v podobě lepší dostupnosti do škol, zaměstnání a jiných služeb, zvýšení zaměstnanosti v území, zlepšení životního prostředí.

Aktivity projektu:

Projekt je zaměřen na přípravu a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020, přičemž součástí budou mimo jiné aktivity spojené s realizací strategie CLLD (např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběrem projektů, monitorováním či evaluací strategie CLLD). V rámci projektu budou realizovány následující aktivity vedoucí k naplňování strategie Komunitně vedeného místního rozvoje vč. zajištění animace škol a školských zařízení v OP VVV:

  • Aktivita č. 1 - Přípravné, podpůrné činnosti: jedná se např. o přípravu strategie CLLD či vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS atd.
  • Aktivita č. 2 - Provozní činnosti: součástí této aktivity je např. aktualizace, evaluace a monitoring strategie CLLD, aktualizace postupů (výběr a hodnocení formálních náležitostí, přijatelnost, věcné hodnocení atd.), vzdělávání zaměstnanců a členů povinných orgánů MAS, agenda související s výzvami MAS (zpracování výzvy MAS a hodnotících kritérií, vyhlášení výzvy MAS a její uveřejnění, poskytování konzultací, příjem žádostí, posousení souladu s SCLLD, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení, výběr projektů, postoupení žádostí, opravy a doplnění dokumentů, informování žadatelů, vyřizování odvolání atd.), aktualizace webu, vedení složek projektů a uchovávání dokladů, posouzení změn, součinnost s ŘO, CRR či SZIF, kontrola a konzultace projektů atd.
  • Aktivita č. 3 - Animace strategie CLLD: součástí třetí aktivity je např. propagace strategie CLLD (zpravodaj, výroční zprávy atd. ), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností (workshopy, besedy, konference atd.) či pořádání seminářů pro žadatele a příjemce k vyhlášeným výzvám MAS atd.
  • Aktivita č. 4 - Animace škol a školských zařízení v OP VVV: např. metodická pomoc základním a mateřským školám (výběr šablon, zprávy o realizaci a udržitelnosti, vypořádání připomínek, kontroly atd.), pořádání školení či konzultační činnost atd.

Audity o ověření čerpání dotace SCLLD

2017

2018

2019

2020

2021

2022