Dokument strategie CLLD

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 (registrační číslo: CLLD_15_01_071) je rozvojovým dokumentem území MAS, na jehož realizaci je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Číslo a název programu: 06 Integrovaný regionální operační program
Číslo a název prioritní osy: 06.4 Komunitně vedený místní rozvoj
Číslo a název investiční priority: 06.4.59 Provádění investic v rámci komunitně vedených strategií místního rozvoje
Číslo a název tematického cíle: TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Číslo a název specifického cíle: 06.4.59.4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Číslo výzvy: CLLD_15_001
Název výzvy: Výzva k předkládání žádostí o podporu strategií Komunitně vedeného místního rozvoje
Registrační číslo: CLLD_15_01_071
Název projektu: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020
Popis a cíl projektu: Integrovaný nástroj, kterým je komunitně vedený místní rozvoj (CLLD), je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami, který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a příp. spolupráci MAS. Tento integrovaný nástroj bude využit ve venkovském území, konkrétně v území MAS tvořeném správními územími obcí s méně než 25 tis. obyvateli, kdy max. velikost MAS nepřekročí hranici 100 tis. obyvatel a nebude menší než 10 tis. obyvatel (dle ČSÚ k 1.1. 2014).

Verze SCLLD odevzdaná na MMR 15.9. 2016, která dne 24.10. 2016 splnila podmínky věcného hodnocení ŘO:

Dodatky ke strategii CLLD:

  • Dodatek č. 1 (tímto dodatkem se ruší kapitola 3.7.1 Strategické části - programový rámec IROP a oddíl Indikátory pro programové rámce Přílohy č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce, které se nahrazují novým zněním, dodatek schválen ŘO IROP dne 17.7. 2018)
  • Dodatek č. 2 ( tímto dodatkem se ruší kapitola 3.7.2 Strategické části a oddíl Indikátory pro programový rámec OPZ a Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programový rámec OPZ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova na období 2014-2020 a nahrazuje se zněním novým, přičemž tento dodatek byl schválen ŘO OPZ dne 5.2. 2019)
  • Dodatek č. 3 ( tímto dodatkem se ruší Finanční plán pro programový rámec IROP a nahrazuje se novým Finančním plánem pro programový rámec IROP, který je součástí Přílohy č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce, dodatek schválen ŘO IROP dne 1.3. 2019)
  • Dodatek č. 4 a Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programový rámec PRV včetně aktualizace Analýzy problémů a potřeb ( tímto dodatkem se ruší kapitola 3.7.3 Strategické části a oddíl Indikátory pro programový rámec PRV a současně Příloha č. 1 Finanční plán a indikátory pro programový rámec PRV Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny POHODA venkova pro období 2014-2020 a nahrazuje se zněním novým, přičemž tento dodatek byl schválen ŘO PRV dne 21.1. 2020)
  • Dodatek č. 5 ( tímto dodatkem se ruší Finanční plán pro programový rámec IROP a nahrazuje se novým Finančním plánem pro programový rámec IROP, který je součástí Přílohy č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce, dodatek schválen ŘO IROP dne 20.2. 2020)
  • Dodatek č. 6 ( tímto dodatkem se ruší Finanční plán pro programový rámec IROP a nahrazuje se novým Finančním plánem pro programový rámec IROP, který je součástí Přílohy č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce, dodatek schválen ŘO IROP dne 2.7. 2020)
  • Dodatek č. 7 ( tímto dodatkem se ruší Finanční plán pro programový rámec IROP a nahrazuje se novým Finančním plánem pro programový rámec IROP, který je součástí Přílohy č. 1 Finanční plán a indikátory pro programové rámce, dodatek schválen ŘO IROP dne 8.1. 2021)

Mid-term evaluace realizace strategie CLLD: