Zpět na výpis |

Nová výzva OP JAK pro NNO - Šablony pro neformální vzdělávání

02_24_031 ŠABLONY PRO NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní shrnutí zde:
Datum zahájení příjmu žádostí: 8.4.2024
Délka projektu: 24 - 36 měsíců (ukončení realizace max do 31.12.2027)
Výše dotace: max 250 000 + (2 500 * počet členů ročník 2006-2020)
 
Možné aktivity:
 • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků a dobrovolníků v neformálním vzdělávání
 • Podpora inovativního vzdělávání dětí a mládeže v neformálním vzdělávání
 • Spolupráce s rodiči dětí a mládeže a veřejností.   
Udržitelnost: není
Oprávněný žadatel:
 • spolek !nikoliv pobočný spolek! (viz hasiči)
 • ústav
 • ops
 • subjekty zřizované církví
Žadatel existuje déle než 3 roky a má práci s dětmi/mládeží zakotvenou jako hlavní činnost
Žadatel má k 31.12.2023 minimálně 20 registrovaných členů/účastníků ročník 2020 - 2006 (každá osoba se vykazuje jednou)
Členové/účastníci platí roční členské příspěvky.
Obrat žadatele za poslední uzavřené účetní období dosahuje alespoň 1 % částky celkových způsobilých výdajů projektu.
Žadatel NENÍ sportovní organizací zapsanou v Rejstříku sportu.

Aktivity
 1. Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání (min 8 hodin vzdělávání (může být složeno z více kratších seminářů), dokládá se sken osvědčení o absolvování)   4 544 Kč
 2. Vzdělávání dobrovolníků v neformálním vzdělávání 2 536 Kč
 3. Spolupráce pracovníků v neformálním vzdělávání (hospitace/návštěva v jiném zařízení. Zahrnuje společnou přípravu, samotnou hospitaci a následné vyhodnocení. Časový rozsah 8 hodin) 4 544 Kč
 4. Spolupráce dobrovolníků v neformálním vzdělávání  2 536 Kč
 5. Inovativní vzdělávání dětí a mládeže v neformálním vzdělávání (projektové učení/tandemové vzdělávání/nové technologie/zážitkové učení/aktivní učení/místně zakotvené učení) 16 000 Kč
 6. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v organizacích neformálního vzdělávání (výstupem je 1 h setkání)  1 510 Kč
Témata pro osobnostnostně sociální rozvoj pracovníků a dobrovolníků: 
 • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a mládeže; 
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání;
 • přírodovědné a technické vzdělávání;
 •  vzdělávání pro udržitelný rozvoj – např. EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), klimatické vzdělávání, principy místně zakotveného učení; 
 • prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích, mediální gramotnost; 
 • kulturní povědomí a vyjádření; 
 • rozvoj podnikavosti a kreativity; 
 • well-being a psychohygiena (zdravověda, první pomoc); 
 • genderová tematika a genderová rovnost v obsahu vzdělávání;  
 • občanské vzdělávání a demokratické myšlení; 
 • společné vzdělávání (rovný přístup k dětem a mládeži s omezenými příležitostmi, se zdravotním či duševním onemocněním a nadaným/talentovaným) a primární prevence; 
 • nové metody práce s dětmi a mládeží (např. projektové a zážitkové učení, badatelské učení a metody aktivního učení jako je situační učení nebo angažované učení a další); 
 • odborná témata zaměřená na konkrétní činnost organizace neformálního vzdělávání.  
Témata pro inovativní vzdělávání: 
 • přírodovědné a technické vzdělávání; 
 • vzdělávání pro udržitelný rozvoj – např. EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), klimatické vzdělávání;
 • prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích, mediální gramotnost; 
 • kulturní povědomí a vyjádření; 
 • rozvoj podnikavosti a kreativity; 
 • well-being a psychohygiena;
 • genderová tematika a genderová rovnost v obsahu vzdělávání;
 • občanské vzdělávání a demokratické myšlení;
 • společné vzdělávání (rovný přístup k dětem a mládeži s omezenými příležitostmi, se zdravotním či duševním onemocněním a nadaným/talentovaným) a primární prevence;
 • odborná témata zaměřená na konkrétní činnost organizace neformálního vzdělávání.